Privacy beleid

Selectieteam respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.selectieteam.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Selectieteam, gevestigd te Waalbandijk 16, 6541 AJ Nijmegen, KvK-nummer: 75507471.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website als ook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruikt voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruikt voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale
 • Wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Wij verzamelen de persoonsgegevens van studenten. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Het volgende persoonsgegeven verzamelen we voor de studenten:

 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer 
 • Kopie ID

E-mail adres en telefoonnummer hebben we nodig om contact te leggen met de studenten. Woonplaats hebben we nodig om te kijken of de student wel in de regio woont. We hebben ook bankrekeningnummer en een kopie van het ID nodig van de studenten voor de verloning.

Ook van contactpersonen die werken bij onze zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers, verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om: voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie met de contactpersoon. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Het volgende persoonsgegeven van bedrijven worden bewaard:

 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • Contactpersoon 

Deze gegevens hebben we nodig om contact te leggen met de bedrijven.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld en worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Deze gegevens worden door Selectieteam verwerkt om een passende bijbaan voor je te vinden en om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst die je met Selectieteam sluit.

De verwerking van je gegevens wordt door Selectieteam gebaseerd op verschillende rechtsgrondslagen, te weten;
1)    Toestemming van jou voor de gegevens waarvoor je dit vrijelijk kunt geven. Die toestemming geef je door akkoord aan te vinken voordat je de gegevens aan Selectieteam verstuurt. Het gaat hier bijvoorbeeld om het verwerken van je foto;
2)    Ter uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent. Tussen Selectieteam en jou komt een overeenkomst tot stand op grond waarvan het nodig is om je gegevens te verwerken zodat Selectieteam haar verplichtingen kan nakomen. Hier gaat het bijvoorbeeld om het zoeken van een passende bijbaan bij bemiddeling of het uitbetalen van salaris;
3)    Een gerechtvaardigd belang. Legitieme belangen van Selectieteam kunnen verwerking van je gegevens zonder je toestemming rechtvaardigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om de ICT-omgeving te beschermen of om gepersonaliseerde werk-gerelateerde aanbiedingen te doen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via hugo@selectieteam.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

Selectieteam doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Selectieteam met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico. 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Selectieteam deelt je gegevens met potentiële opdrachtgevers met het doel een passende baan voor je te vinden en ook met opdrachtgevers waarvoor je aan de slag gaat.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: hugo@selectieteam.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
 4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Selectieteam gebruikt standaard technieken die voor vrijwel alle websites en apps worden gebruikt. Deze technieken zorgen er samen met cookies voor dat ons systeem informatie kan verzamelen en opslaan.

De cookies die wij gebruiken, zijn:

 • Functionele cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites en apps goed werken. Ook wordt hiermee informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te vergroten, denk bijvoorbeeld aan je gebruikersnaam.
 • Analytische cookies: Deze cookies meten hoe je onze websites en apps gebruikt. De informatie wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doorvoeren.
 • Socialmedia cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat je bepaalde informatie direct kunt delen op social media. Dat kan via de links en buttons op onze websites of in onze apps.
 • Advertentie cookies: Deze cookies worden geplaatst door derden (zoals Google) om je relevante advertenties te tonen.

Zo schakel je cookies uit in je browser:

Als je Chrome gebruikt: klik op de drie verticale bolletjes rechtsboven in de browser en klik op "Instellingen". Klik daarna op "Privacy en beveiliging" aan de linkerkant van het menu en selecteer "Cookies en andere sitegegevens". Vink "Alle cookies blokkeren" aan om de cookies uit te schakelen.

Als je Microsoft Edge gebruikt: open Edge en klik op de drie verticale bolletjes rechtsboven in de browser. Klik op "Instellingen" en vervolgens op "Cookies en sitegegevens". Klik vervolgens op "Cookies en sitegegevens beheren en verwijderen". Check daarna ook of de knop "Sites toestaan ​​cookie gegevens op te slaan en te lezen" uit staat.

Als je Mozilla Firefox gebruikt: klik rechtsboven in het scherm op het hamburger menu (drie horizontale strepen) en klik op "Instellingen". Klik vervolgens links op "Privacy en beveiliging". Klik op "Aangepast" en selecteer in het drop-down menu onder "Cookies" de optie "Alle cookies van derden".

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, klachten of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Hugo Swelsen, hugo@selectieteam.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 26 januari 2023 tot nader order.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram